Hàng cấm thông quan Việt Nam

  1. Cần sa hoặc chất có chứa chất cần sa
  2. Thuốc có nhãn ‘RX Only’, tức là những loại thuốc chỉ bán theo toa bác sĩ.
  3. Súng hoặc các cơ phận súng.
  4. Vũ khí
  5. Ống nhòm, dù mục đích của bạn chỉ dùng để chơi game online hay bất cứ mục đích gì.

Hàng triệu mặt hàng trên thế giới, nên Quý Khách Hàng vui lòng trung thực về loại mặt hàng muốn gửi về Việt Nam để chúng tôi tư vấn. Vì xảy ra trường hợp Hải Quan Việt Nam tịch thu, HMCSG sẽ không bảo hiểm.